Главная Научные публикации Логістичні системи надання муніципальних послуг. Дорош В.Ю. (2010)

Разместить рекламу на сайте

Логістичні системи надання муніципальних послуг. Дорош В.Ю. (2010)

05.12.2011 16:24Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Ситуація, що склалася сьогодні у сфері надання муніципальних послуг вимагає підвищення довіри територіальних громад до органів місцевого самоврядування.

 

 

Для активізації цього процесу, актуальність якого з часом тільки зростає, органи місцевого самоврядування мають спрямовувати зусилля на ефективне управління місцевим розвитком із високоякісним наданням муніципальних послуг. В першу чергу це потрібно для покращення іміджу місцевих властей та збільшення керованості, гнучкості, здатності ефективніше вирішувати болючі проблеми територіальних колективів.

Аналіз останніх досліджень, по яких започатковано вирішення проблеми. Питаннями аналізу та реформування управлінням системи надання муніципальних (комунальних) послуг присвячені роботи Г.Атаманчука, В.Бакуменка, М.Баймуратова, М.Бреаса, В.Вакуленка, Т.Геблера, В.Дзюндзюка, В.Дорофієнка, Д.Кеттла, І.Коліушка, Т.Конті, В.Кравченка, В.Куйбіди, О.Лазора, О.Лебединської, М.Лесечка, В.Мамонової, Т.Мотренка, П.Надолішнього, О.Оболенського, Д.Осборна, О.Поважного, М.Пухтинського, Р.Річардсона, Е.Роуза, В.Рубцова, С.Саханенка, С.Серьогіна, В.Сороко, Ю.Сурміна, В.Тимощука, В.Удовиченка, А.Чемериса, Ю.Шарова.

Прооте недостатня увага приділяється розробці концепції розвитку логістичних систем муніципальних послуг. Це безпосередньо негативно впливає на якість їх надання. Звідси виникає об'єктивна необхідність у нових підходах до аналізу цієї проблематики. Подана проблема має включати ряд питань: дослідження економічної природи та сутності логістичних систем муніципальних послуг, їх зміст, місце та прогнозування в системі сталого розвитку України.

Ціль статті. Метою статті є пошук шляхів підвищення ефективності надання муніципальних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Не можливо оминути увагою той факт, що на шляху формування нової фінансової структури економіки, коли зросла відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за виконанням соціальних гарантій держави перед населенням, Україна також зобов'язана піти шляхом реформування всієї муніципальної системи.

Нині маємо ситуацію пов'язану з непропорційним і нераціональним розподілом суспільних благ та послуг, що є диференційованим за територіальною ознакою. Дані розходження, в свою чергу, спричиняють різну оснащеність регіонів, а від так і територіальних громад, колективними благами. Ці розходження не повинні бути занадто великими щоб не викликати надмірно відчутних розбіжностей у можливостях громадян в плані розвитку особистості і їх життєвих шансів. Тобто, повинен дотримуватися принцип Ентоні Даунса, про те, що " суспільне благо - це таке благо, яке забезпечує неподільні вигоди і в силу самого його існування кожен може скористатися ним незалежно від того як багато інших людей мають вигоду з нього ". Кожен індивід поза залежністю від того де він проживає повинен мати приблизно однакові можливості розвитку та життєві умови обумовлені, зокрема, транспортною ситуацією, якістю колективних та громадських послуг та рівнем розвитку соціальної інфраструктури тощо. Вирішення даної проблеми лежить у площині створення ефективної логістичної системи надання муніципальних послуг.

Логістичні системи в умовах глобалізаційних процесів, що проходять в Україні постійно змінюють свою суть. Якщо спочатку термін «логістика» використовувався у військових операціях як процес забезпечення армійських підрозділів. То з плином часу дана дефініція еволюціонувала. Сучасне уявлення про логістику дещо різниться від початкового. Термін «логістика» охоплює не лише фізичний рух сировини і товарів, планування закупок, транспортування та зберігання, але й акумулює в собі поняття набагато ширше, яке охоплює проблеми оптимального управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергетичними зв'язками.

Постійний розвиток даної дефініції свідчить, що поки що воно перебуває на стадії становлення та формування, без уніфікованої базової термінології.

Під логістичною системою надання муніципальних послуг, на нашу думку слід розуміти адаптивну систему «Місцеві органи самоврядування - Територіальний колектив» із зворотним зв'язком, що виконує визначений перелік логістичних функцій, містить у своєму складі підсистеми та характеризується наявністю стійких зв'язків із зовнішнім середовищем.

Така логістична система дозволить визначити процедуру надання муніципальних послуг, що в подальшому дозволить стабілізувати та поліпшити діяльність місцевих органів самоврядування,   визначити  та  зробити  її  більш прозорою  і незалежною від суб'єктивних чинників. Територіальні колективи повинні ставити вимоги до системи управління якістю муніципальних послуг, адже від цього залежить чи зможуть місцеві органи самоврядування ефективно їх надавати на протязі тривалого часу. Необхідним та першочерговим кроком у створенні ефективних логістичних систем надання якісних муніципальних послуг має стати наближення місцевої влади до територіального колективу. Не менш важливою є децентралізація муніципальної сфери, що забезпечить різноплановість та надійність послуг.

До основних муніципальних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування і які повинна охоплювати логістична система належать: комунальне, транспортне обслуговування, утримання вулиць, житлове обслуговування населення, освітні послуги, послуги охорони здоров'я, закладів культури та відпочинку, соціальна допомога населенню. Якість муніципальних послуг та ефективність функціонування системи місцевого самоврядування в цілому залежать від наявності у власності територіальних громад достатніх коштів. Законодавство закріпило за територіальними громадами право на володіння, користування і розпоряджання належним їм на праві комунальної власності рухомим та нерухомим майном, землею та природними ресурсами, закладами культури та освіти тощо. Від імені територіальної громади повноваження власника здійснюють відповідні муніципальні органи.

Варто зауважити, що муніципальні послуги в європейських країнах самоокупні. Для того щоб вийти на такий рівень необхідно не просто реформувати, а принципово змінити концепцію функціонування і розвитку всього вітчизняного комунального комплексу. Однак треба пам'ятати, що в муніципальній сфері використання логістичних засад забезпечує як економічну ефективність, яка знаходить вияв у випадку платних послуг, так і соціальну. З огляду на це економічну ефективність відносно соціальної слід вважати проміжною. Саме рівень економічної результативності від надання платних муніципальних послуг слугує матеріальною і фінансовою базою розв'язання будь-яких соціальних проблем.

Окрім економічного та соціального ефекту доцільно згадати і про переваги які існують для органів місцевого самоврядування та для громади при використання логістичних засад надання муніципальних послуг. Зокрема, для органів місцевого самоврядування ефективність буде полягати у підвищенні якості послуг та довіри громадян до влади, забезпеченні прозорості діяльності, підвищенні іміджу. Спрощення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування з приводу отримання певної послуги, скорочення тривалості отримання послуги, зменшення суб'єктивного впливу місцевої влади на прийняття рішення щодо надання послуги, результативність процесу надання послуг - це ті переваги, які отримають територіальні колективи у процесі отримання муніципальних послуг з використанням логістичних систем.

Висновки. Створення логістичних систем надання муніципальних послуг необхідне для покращення іміджу місцевих органів самоврядування та збільшення керованості, гнучкості, здатності ефективніше вирішувати болючі проблеми територіальних колективів. На нашу думку, використання логістичних підходів для покращення якості надання муніципальних послуг сприятиме вдосконаленню системи виконання власних та делегованих повноважень місцевих властей та ефективної реалізації зростаючих очікувань членів територіальних громад.

 

1.Іванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальное управление: Справ. пос. - М.: Инфра - М, 2006. С.229-325.

2.Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: Навч.пос./За ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання, 2006. - С. 165-171.

3.Смирнов І.Г. Логістика послуг: концептуальні засади // Актуальні проблеми сучасних наук - 2007: Матеріали міжн. наук-практ. конф. -Дніпропетровськ: Наука та освіта. 2007. - С. 57-60.

4.Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір: Моногр. - К.: Обрій, 2004. - С. 131-133.

5.Смирнов І.Г. Розвиток міської логістики як фактор ефективного муніципального менеджменту: європейська практика та українські можливості// Економічний часопис - ХХІ. 2006. №7-8. - С. 51-52.

 

Джерело: Дорош В.Ю. Логістичні системи надання муніципальних послуг // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: збірник наукових праць/ Луцький національний тех. університет  (Випуск 7/26) Частина 4. – Луцьк, 2010.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 05.01.2013 16:00
 

Случайные теги (tags)

Городская логистика (логистика города, city logistics) Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.